All contents

Our floral consultants are available 24 hours a day

Our floral consultants are available 24 hours a day

แบริ่งส์โดยทั่วๆ ไปแล้วจะประกอบด้วยวงแหวน 2 วง, เม็ดลูกกลิ้ง, และรังแบริ่งส์กันรูนนั้นขึ้นอยู่กับทิศทางของแรงหลักที่กระทำ นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับชนิดเม็ดลูกกลิ้ง ...

ที่ว่างที่ยอมรับได้สำหรับแบริ่งส์และชิ้นส่วนที่ไกล้เคียง โดยทั่วๆ ไปแล้วจะจำกัดมาก ดังนั้นชนิดและขนาดแบริ่งส์ที่เลือกต้องอยู่ในข้อจำกัดนั้นๆ ...

รูปแบบการใช้งานของแบริ่งส์มีมากมายนับไม่ถ้วน อีกทั้งสภาพการใช้งานและสภาพแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนต่างกันไปมีความหลากหลายของสภาพการทำงาน ....

Product category

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy